اولین عامل

برای اصلاح انسان اولین مرحله کنترل زبان است….. اگر زبانت را نگه داشتی به نیمی از قران عمل کردی